Giám đốc: BSCKII. Lâm Tuấn Phương

Phó Giám đốc: BSCKI. Trần Văn Sính