Tài liệu "Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị" và "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh" do Bộ Y tế phê duyệt ban hành

Tải về Tài liệu "Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị"

Tải về Tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh"